english
Sanep social
Sanep market
Sanep public
Objednávka prieskumu
Vyhlásenie

Odoslaním formulára vyhlasujete, že súhlasíte s poskytnutím osobných údajov a citlivých údajov správcovi / spracovateľovi spoločnosti SANEP Slovakia s.r.o., so sídlom Brnianska 27, Bratislava, PSČ 811 04, IČO:46119779, ako sú definované v ust § 4, písm. a), b) zákona č 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov. Ďalej prehlasujete, že ste bol / a informovaný / a o tom, na aký účel spracovania ak akým osobným údajom je súhlas dávaný, akému správcovi a na aké obdobie. Ďalej prehlasujete, že ste bol / a informovaný o tom, v akom rozsahu a na aký účel budú osobné údaje spracované, kto a akým spôsobom bude osobné údaje spracovávať a komu môžu byť osobné údaje sprístupnené a o práve prístupu k osobným údajom, práve na opravu osobných údajov a ak vykonáva správca spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, o práve žiadať vysvetlenie, požadovať odstránenie takto vzniknutého stavu. Subjekt týmto vyhlasuje, že bol oboznámený so svojimi právami plynúcimi mu z ustanovení zákona č 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov.


Poučenie

Správca / spracovateľ osobných údajov spoločnosť SANEP SLovakia s.r.o., so sídlom Brnianska 27, Bratislava, PSČ 811 04, IČO:46119779, si Vás dovoľuje informovať o spracovaní Vašich osobných a citlivých údajov a Vašich právach. Správca Vás informuje, že:

1) spracováva Vami poskytnuté osobné a citlivé údaje v rozsahu, v akom ste ich správcovi poskytol, a to za účely prieskumov verejnej mienky, možné spracovanie Vašich osobných a citlivých údajov zamestnanci správcu, za dodržanie požiadaviek mlčanlivosti,

2) poskytnutie osobných a citlivých údajov je dobrovoľné,

3) písomnou žiadosťou môžete ako subjekt údajov požadovať informácie o osobných a citlivých údajov o Vás, máte právo na opravu osobných údajov a ak vykonáva správca spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, o práve žiadať vysvetlenie, požadovať odstránenie takto vzniknutého stavu.

Ak subjekt údajov zistí, že došlo k porušeniu povinností správcom, má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie opatrení k náprave. Za predpokladu, že došlo zo strany správcu / spracovateľa k porušeniu povinností, má dotknutá osoba právo požadovať, aby sa správca / spracovateľ zdržal takého konania, odstránil takto vzniknutý stav alebo poskytol na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie, vykonal opravu alebo doplnenie osobných údajov tak , aby boli pravdivé a presné, aby boli osobné údaje zablokované alebo zlikvidované, zaplatenie peňažnej náhrady ujmy, ktorá vznikla porušením jeho práva subjektu údajov na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či právo na ochranu mena.
Prihlásenie
Užívateľské meno:
Heslo:
 
Zapamätať- Zabudnuté heslo
Práve prebieha
Objednávka prieskumu
Stačí vyplniť nasledujúci formulár a o zvyšok sa postaráme my. Dodáme vám presné výsledky verejnej mienky vrátane grafického znázornenia.
Vaša téma:
Váš e-mail:
Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho použitia a sprístupňovania textových či obrazových materiálov bez písomného súhlasu je zakázané.
© 2011 Sanep.sk, SANEP Slovakia s. r. o. – Všetky práva vyhradené.