english
Sanep social
Sanep market
Sanep public
Objednávka prieskumu

SANEP Social


V rámci analytickej skupiny spoločnosti SANEP vykonáva oddelenie SANEP Social vlastný aplikovaný sociologický výskum, ktorého hlavné kategórie tvoria kvalitatívna a kvantitatívna výskumná stratégia. Primárnou náplňou SANEP Social je pravidelné krátkodobé a strednodobé skúmanie nálad, pocitov a prianí širokej verejnosti v sledovaných oblastiach a ich závislosti na príslušných javoch a procesoch. SANEP Social takisto poskytuje kvalifikované rozbory a politologické analýzy.

Našu hlavnú výskumnú stratégiu tvoria kvantitatívne a kvalitatívne postupy. Na získavanie spoľahlivejších a relevantnejších odpovedí aplikujeme zmiešaný výskum, ktorý je kombináciou kvantitatívneho a kvalitatívneho postupu.

Na čo najpresnejšie overenie získaných dát využívame tzv. dátovú trianguláciu, ktorá nám umožňuje eliminovať prípadné anomálie sledovaných skupín opýtaných a celkove umožňuje získavanie veľmi presných údajov.

Triangulačné overovanie odpovedí je možné najmä v rámci jedinečného internetového hlasovacieho systému spoločnosti SANEP a rozsiahleho panela registrovaných opýtaných. Táto početná sieť opýtaných umožňuje spoločnosti SANEP kombinovať rôzne metodologické postupy a aplikovať aj vlastné unikátne metodiky, ktorých vývoj umožňuje práve absolútne výnimočný priestor internetovej virtuálnej siete.

Popri šetreniach vykonávaných na vopred definovanej skupine respondentov vykonávame tiež šetrenia aj na reprezentatívnej vzorke obyvateľov, ktorá svojou skladbou korešponduje v sledovaných parametroch (vzdelanie, vek, stav, výška príjmu, pohlavie, región) s údajmi Slovenského štatistického úradu o skladbe obyvateľov Slovenskej republiky. Výskum vykonávaný na reprezentatívnej vzorke obyvateľov je umožnený tiež vďaka mimoriadnemu panelu registrovaných užívateľov, ktorí svojou skladbou pokrývajú celospoločenské spektrum obyvateľov Slovenskej republiky v danej vekovej kategórii.

Pravidelné prieskumy a výskumy SANEP Social majú za cieľ prinášať neskreslený obraz nálad, pocitov a prianí celej našej spoločnosti, a to vďaka využitiu najnovších postupov a jedinečného internetového opytovateľského prostredia, v ktorom nie sú respondenti žiadnym spôsobom ovplyvňovaní. Nemenej podstatným faktorom pre kvalitu a neskreslenosť získaných údajov je tiež aj istá anonymita respondentov, dostupnosť a komfortnosť opytovateľského prostredia a v neposlednom rade aj flexibilita hlasovacieho systému spoločnosti SANEP. Tento systém tiež tvorí najrozsiahlejšiu a najdostupnejšiu výskumnú aplikáciu v rámci prieskumov verejnej mienky.
Prihlásenie
Užívateľské meno:
Heslo:
 
Zapamätať- Zabudnuté heslo
Práve prebieha
Objednávka prieskumu
Stačí vyplniť nasledujúci formulár a o zvyšok sa postaráme my. Dodáme vám presné výsledky verejnej mienky vrátane grafického znázornenia.
Vaša téma:
Váš e-mail:
Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho použitia a sprístupňovania textových či obrazových materiálov bez písomného súhlasu je zakázané.
© 2011 Sanep.sk, SANEP Slovakia s. r. o. – Všetky práva vyhradené.